Pravopis in slovnica

Profil učenca

V sklopih pravopisa in slovnice je omogočeno urjenje veščin pravilnega pisanja v knjižnem jeziku. Teme so izbrane tako, da pokrivajo najpogostejše pravopisne in slovnične napake učencev in učenk. Določene so bile na podlagi analize korpusa Šolar, ki vsebuje šolske spise in učiteljske popravke. Teme so bile dodatno dopolnjene na podlagi ankete med učiteljicami in učitelji, ki so sodelovali pri projektu Slovenščina na dlani.

Vaje iz pravopisa in slovnice so zasnovane tako, da lahko učenke in učenci tudi brez učiteljskega vodenja sami uporabljajo e-okolje. S tem jim omogočimo čim bolj samostojno uporabo e-okolja, hkrati pa tudi razbremenimo učitelje. E-okolje zato vključuje:

Profil učenca

Za izvedbo vaj se opiramo na korpus besedil. Zbrana so bila lektorirana besedila ustrezne jezikovne kakovosti iz tematik, ki so mladim zanimive – korpus MAKS. Na podlagi teh besedil so bili definirani računalniški algoritmi, s pomočjo katerih izberemo ustrezne primere povedi iz korpusa ter jih uporabimo za izvajanje vaj.

Vaje iz slovnice in pravopisa so v celoti avtomatizirane in se prilagajajo potrebam posameznega uporabnika, uporabnice. Razdeljene so v tri zahtevnostne stopnje: osnovno, srednjo in zahtevno. Na osnovni stopnji je predvideno prepoznavanje napak (npr. z izbiranjem, iskanjem, označevanjem pravilnega odgovora). Pri srednje zahtevnih nalogah mora uporabnik ali uporabnica ne samo prepoznati napake, ampak jih tudi odpraviti (npr. s popravljanjem, premikanjem, vstavljanjem). Najzahtevnejše naloge pa zahtevajo utemeljitev, zakaj je neka rešitev pravilna ali napačna.

Če imajo učenke in učenci težave pri reševanju vaj, lahko s pomočjo ikone za pomoč prikličejo razlago, ki sodi k določeni vaji.

Profil učenca

Pravopisne teme

vejica in druga ločila

velika in mala začetnica

pisanje skupaj, narazen ali z vezajem

težji primeri zapisa

Slovnične teme

samostalnik

pridevnik

glagol

zaimek

predlog

veznik

besedni red

Cilji

Izboljšanje kompetenc pisanja v knjižni slovenščini (izhodišče: analiza napak v korpusu Šolar).

Urjenje vsebin, ki se pri učenkah in učencih kažejo kot njihove šibke točke.

Možnost, da učeči se samostojno uporabljajo e-okolje, tudi brez poseganja in vodenja učiteljice ali učitelja.

Razbremenitev dela učiteljic in učiteljev.

Prednosti

Tudi do 500 različnih primerov za posamezno vajo.

Različne težavnostne stopnje.

Individualizacija vaj (z ozirom na predznanje in potrebe vsakega uporabnika, uporabnice).

Teoretične razlage, ki zagotavljajo takojšnjo pomoč pri reševanju vaj.

Visoka stopnja avtomatizacije.

Samodejno vrednotenje odgovorov in sprotna povratna informacija o uspešnosti rešenih vaj.

Samodejno zajemanje avtentičnih zgledov iz zalednega, ročno pregledanega korpusa MAKS (MlAdinski KorpuS), ki vključuje aktualna besedila s tematikami, ki so mladim zanimive.

Tipi nalog

Izbira pravilnega odgovora.

Vstavljanje vejic, ločil in besed na ustrezna mesta.

Vstavljanje pravilnih besednih oblik.

Popravljanje napačno postavljenih vejic.

Prepis besedila z upoštevanjem velike začetnice.

Dodajanje utemeljitev.

Iskanje odgovorov v rešetu.