Kaj je Slovenščina na dlani?

Slovenščina na dlani je inovativno interaktivno e-okolje, namenjeno za obogatitev pouka slovenščine v osnovnih in srednjih šolah. Ker je povsem prosto dostopno, je na voljo tudi vsem drugim uporabnikom in uporabnicam, ki želite preveriti ali nadgraditi svoje jezikovno znanje. E-okolje na podlagi najsodobnejših jezikovnih tehnologij ponuja številne vaje in naloge, s pomočjo katerih lahko izboljšate svoje znanje pravopisa in slovnice, poznavanje frazemov in pregovorov ter besedil. Če imate kakšna nerazrešena jezikovna vprašanja, lahko pobrskate po razlagah v zavihku Znanje. Znotraj vsebinskega sklopa Frazemi in pregovori pa so dostopni tudi slovarski opisi za izbrane frazeme in pregovore (zbirka FRIDA).

Zakaj uporabljati Slovenščino na dlani?

Interaktivnost in fleksibilnost

E-okolje omogoča neposredno interakcijo z uporabniki in uporabnicami, daje sprotne povratne informacije o uspešnosti reševanja vaj in nas samodejno usmerja med nalogami in izzivi. Vsebina in zahtevnost e-okolja se samodejno prilagajata našemu znanju in napredku.

Sodobna jezikovnotehnološka zasnova

Zasnova e-okolja temelji na orodjih za avtomatsko tvorjenje in pregledovanje vaj, ki so podprta s korpusom besedil in bazo znanja.

Avtentični zgledi rabe

Vaje in naloge temeljijo na avtentičnih zgledih rabe, zbranih v mladinskem korpusu MAKS, v zbirki frazemov in pregovorov FRIDA ter v zbirki besedil BERTA.

Od prakse k teoriji

Zasnova temelji na principu od prakse k teoriji, kar pomeni, da s pomočjo reševanja praktičnih izzivov prepoznavamo svoje šibke točke in s pomočjo vaj ter razlag utrjujemo tiste vsebine, pri katerih še lahko napredujemo.

Učna skupnost

Slovenščina na dlani omogoča ustvarjanje povezane učne skupnosti.

Igrifikacija

Slovenščina na dlani vključuje elemente igrifikacije, kot sta točkovanje in nagrajevanje doseženih rezultatov z značkami in medaljami. Ključno je tekmovanje s samim seboj, saj lahko svoje trenutne dosežke primerjamo s predhodnimi in tako sledimo napredku.

Pomoč učiteljicam in učiteljem slovenščine

E-okolje olajša delo učiteljic in učiteljev pri formativnem spremljanju učenk in učencev oz. dijakinj in dijakov, saj ponuja statistiko reševanja in spremljanje napredka.

Enake možnosti za vse

E-okolje se odziva na izzive digitalne dobe in na digitalizacijo izobraževanja. Do njega lahko dostopa kdor koli, kjer koli in kadar koli. Omogoča tudi vseživljenjsko izobraževanje.

Vaj

503

Primerov

237905

Razlag

259

Uporabnikov

5785

Komu je namenjena Slovenščina na dlani?

Učencem

Učenkam in učencem od 6. razreda ter srednješolkam in srednješolcem do konca izobraževanja, skratka – vsem najstnicam in najstnikom.

Preberi več

Učiteljem

Učiteljicam in učiteljem slovenščine v osnovnih in srednjih šolah.

Preberi več

Vedoželjnim

Vsem uporabnicam in uporabnikom izven izobraževalnega sistema, ki želijo preveriti ali nadgraditi svoje jezikovno znanje. Posamezne naloge so prilagojene tudi tistim, ki jim slovenščina ni materni jezik in je še ne obvladajo na visoki ravni.

Preberi več

Vsebine

Slovnica

Vsebinski sklop prinaša številne slovnične vaje, ki temeljijo na avtentičnih primerih rabe in so vezane na različne besedne vrste. Izbrane so zlasti tiste vsebine, ki so se pri pisanju izkazale kot bolj problematične, na primer sklanjanje zahtevnejših samostalnikov, raba nedoločnika in namenilnika, raba glagolov morati in moči, stopnjevanje pridevnikov, raba predlogov. Pri reševanju dobimo sprotno povratno informacijo o uspešnosti. V zavihku Znanje so dodane tudi razlage slovničnih vsebin.

Preberi več


Pravopis

Vsebinski sklop vsebuje raznovrstne vaje, ki temeljijo na avtentičnih primerih rabe in so vezane na različna pravopisna področja, zlasti tista, ki nam pri pisanju povzročajo največ težav (raba ločil, raba velike in male začetnice, pisanje besed skupaj, narazen ali z vezajem ...). Pri reševanju dobimo sprotno povratno informacijo o uspešnosti. V zavihku Znanje so dodane tudi razlage pravopisnih vsebin.

Preberi več


Frazemi in pregovori

V vsebinskem sklopu so raznolike vaje in naloge, vezane na podobo, pomen in rabo frazemov ter pregovorov (paremij). Pri reševanju dobimo sprotne povratne informacije o uspešnosti, pri nekaterih nalogah pa obstaja tudi možnost samovrednotenja odgovorov. V zavihku Znanje so na voljo teoretične razlage frazeoloških in paremioloških vsebin. Dodani so tudi celoviti slovarski opisi izbranih frazemov in pregovorov (zbirka FRIDA).

  Zbirka FRIDA Preberi več


Besedila

Vsebinski sklop prinaša raznolike naloge za področje besedil, s pomočjo katerih razvijamo sporazumevalne jezikovne zmožnosti in kritično branje ter se učimo o prvinah besedil oziroma posameznih besedilnih skupin. Pri reševanju dobivamo sprotne povratne informacije o uspešnosti, v nekaterih primerih pa je omogočeno tudi samovrednotenje odgovorov. Naloge temeljijo na avtentičnih pisnih in govorjenih besedilih ter so obogatene z razlagami, ki jih najdemo v zavihku Znanje.

Preberi več


Baza znanja

Vsi štirje vsebinski sklopi so opremljeni z razlagami jezikovnih pojavov in pravil oziroma z odgovori na najpogostejša vsebinska vprašanja. Razlage so dostopne kot pomoč pri reševanju posameznih vaj in nalog, zbrane pa so tudi v zavihku Znanje.

Preberi več