Besedila

Profil učenca

Povprečni uporabnik jezika pozna med 1600 in 2000 besedilnih vrst ali njihovih različic. Iz te skoraj nepopisne množice besedil smo v projektu Slovenščina na dlani izluščili tiste, ki jih v procesu izobraževanja in kasneje v življenju najpogosteje ustvarjamo (pišemo, govorimo) ali interpretiramo (beremo, poslušamo). Izbrali smo 26 besedilnih skupin, med drugimi pritožbo, novico, vremensko napoved, telefonski pogovor, govorni nastop, prijavnico, življenjepis, opis postopka, poljudnoznanstveni prispevek. Za vsako besedilno skupino smo zbrali več avtentičnih primerov besedil. Poleg prototipskih primerov je vključenih tudi nekaj inovativnih, saj je tudi za vsakodnevne komunikacijske položaje značilna ustvarjalnost.

Profil učenca

Vaje in naloge iz interpretacije in tvorjenja besedila temeljijo na zbranih primerih besedil. Skozi vaje uporabniki in uporabnice e-okolja razvijajo kritični odnos do vsebine besedila, spoznavajo oblikovne in pomenske značilnosti posamezne besedilne vrste in besedila ter tako razvijajo sporazumevalno jezikovno zmožnost.

Besedilne skupine

Pritožba

Vabilo

Prošnja

Življenjepis

Oglas

Mali oglas

Horoskop

Poljudnoznanstveni prispevek

Anekdota

Vremenska napoved

Profil učenca

Cilji

Načrtno in zavestno razvijanje sporazumevalne jezikovne zmožnosti.

Pridobivanje znanja o jezikovni rabi.

Razvijanje kritičnega branja oziroma interpretiranja izhodiščnega besedila.

Načrtno in zavestno učenje o prvinah posamezne besedilne skupine, posameznega besedila.

Prednosti

Vrednotenje odgovorov je v veliki meri samodejno.

Nazorne teoretične razlage, ki zagotavljajo takojšnjo pomoč pri reševanju.

Izbor 26 besedilnih vrst, ki jih jezikovni uporabniki, uporabnice pogosto tvorijo (pišejo, govorijo) in interpretirajo (berejo, poslušajo).

Izbor vsebin in tematskih sklopov, zanimivih in pomembnih za sporazumevanje ciljne publike.

Izdelava zbirke BERTA (BesEdila pRakTičnega sporazumevanjA), ki zajema 275 avtentičnih besedil (tudi govorjenih, ne samo pisnih).

Pri zasnovi nalog so upoštevani različni slogovni postopki, razmerja med udeleženci, sporočevalni nameni in drugo, kar sodi k analizi besedila in njegovi interpretaciji.

Vaje temeljijo na aktualnih, avtentičnih besedilih, zbranih v projektu.

Tipi nalog

Izbira ene pravilne trditve.

Izbira več pravilnih trditev.

Naloge odgovarjanja na vprašanja.

Prepoznavanje, določanje in razumevanje zunajjezikovnih kontekstnih prvin (podatki o udeležencih, kraju in času tvorjenja besedila, mestu objave ...).

Prepoznavanje, določanje in razumevanje jezikovnih prvin (teme, tematike, ključnih besed, vsebine, prenosnika, namena besedila, slogovnega postopka ...).

Tvorjenje besedil (obnavljanje ali povzemanje izhodiščnega besedila).

Tvorjenje novega besedila iste ali druge besedilne skupine.