Baza znanja

Profil učenca

Vsi štirje sklopi vaj in nalog (pravopis, slovnica, frazemi in pregovori, besedila) so opremljeni s številnimi razlagami jezikovnih pojavov, pravil oziroma jezikovnih vsebin nasploh. Te razlage so dostopne kot pomoč pri posameznih vajah. Omogočili pa smo tudi brskanje po njih. V ta namen smo jih združili v posebno bazo znanja, ki je dostopna pod posebnim zavihkom e-okolja (Znanje).

Profil učenca

V zavihku Znanje so na voljo teoretične razlage frazeoloških in paremioloških vsebin. Dodani so tudi celoviti slovarski opisi izbranih frazemov in pregovorov (zbirka FRIDA).

Profil učenca

Cilji

Vaje posameznih sklopov opremiti s strokovnimi razlagami jezikovnih pojavov, pravil, pojmov.

Omogočiti strokovno podporo uporabniku oz. uporabnici, ki pri reševanju vaj naleti na težave.

Omogočiti poglobitev in nadgradnjo znanja.

Prednosti

Takojšnja podpora pri reševanju vaj.

Enostavna in ciljno naravnana uporaba (klik na ikono ob posamezni vaji vodi do razlage, ki je relevantna za to vajo).

Krajša in daljša razlaga s primeri in ponazoritvami ter dodatnimi povezavami do relevantnih razlag na spletu.

Po vseh razlagah lahko uporabniki in uporabnice pod zavihkom Znanje brskajo in iščejo neodvisno od vaj, ki so povezane z njimi.