Frazemi in pregovori

Profil učenca

Frazemi in pregovori predstavljajo pomemben del jezika, ki se pogosto aktualizira, prenavlja in izrablja v oglaševalske in druge namene. Kljub temu jim je v učnih načrtih in posledično tudi v procesu izobraževanja namenjena le majhna pozornost. V projektu Slovenščina na dlani smo skušali ta primanjkljaj odpraviti.

Naše izhodišče je, da frazemi in pregovori ob ustreznem didaktičnem pristopu predstavljajo velik izziv in motivacijo za učenje/poučevanje. Gre za enote, ki lahko bistveno izboljšajo jezikovne zmožnosti ustnega in pisnega sporazumevanja ter motivirajo za vseživljenjsko učenje in raziskovanje.

Profil učenca

V tem sklopu učnega e-okolja smo pripravili celostno obravnavo frazemov in pregovorov, prilagojeno ciljnim uporabnikom. Na podlagi analiz poznavanja, rabe in pogostosti smo najprej izbrali 100 frazemov in 100 pregovorov ter zanje skladno s sodobnimi leksikografskimi načeli pripravili celovite slovarske opise. Nato smo zasnovali raznovrstne naloge, s pomočjo katerih bodo učenke in učenci to področje podrobneje spoznavali in utrjevali. Naloge so vezane na podobo, pomen, rabo in slovarski opis frazemov ter pregovorov. Ob nalogah imajo uporabniki in uporabnice na voljo tudi pomoč v obliki razlag. Te so zasnovane kot odgovori na vprašanja, ki bi se utegnila porajati ob reševanju, npr. kaj je značilno za frazeme, po čem se frazemi in pregovori razlikujejo, kaj je varianta pregovora.

Tematike

Človek

Odnosi

Predmetnost in pojavnost

Dejavnost in bivanje

Čas in prostor

Količina, mera, stopnja

Profil učenca

Cilji

Dvig frazeološke kompetence med mladimi.

Spoznavanje frazemov in pregovorov kot tistega dela jezika, ki se pogosto aktualizira, prenavlja in izrablja v oglaševalske ter druge namene.

Motiviranje za vseživljenjsko učenje in raziskovanje.

Prednosti

Spoznavanje in utrjevanje široke palete frazemov in pregovorov s pomočjo interaktivnih vaj in ustvarjalnih nalog.

Celostni slovarski opisi za 100 frazemov in 100 pregovorov (zbirka FRIDA – Frazemi in pRegovorI na DlAni).

Upoštevanje aktualnosti in didaktične relevantnosti enot ter njihove zastopanosti v različnih tematskih skupinah (človek, medosebni odnosi, dejavnost in bivanje, predmetnost in pojavnost, čas in prostor …).

Nazorne teoretične razlage, ki zagotavljajo takojšnjo pomoč pri reševanju vaj.

Usklajenost z najnovejšimi spoznanji stroke, aktualizacija terminologije.

Samodejno vrednotenje odgovorov in možnost samovrednotenja.

Prilagojenost ciljnim uporabnikom, uporabnicam.

Tipi nalog

Prepoznanje frazemov in pregovorov v besedilu, označevanje njihovih sestavin, dopolnjevanje manjkajočih sestavin.

Prepoznavanje so- in protipomenskih enot.

Povezovanje enot s pomenom.

Razlaga pomena frazemov in pregovorov, uporabljenih v zgledih.

Nadomeščanje nezaznamovanega izražanja s frazeološkim in obratno.

Samostojna priprava slovarskih opisov (preizkušanje v vlogi slovaropisca).

Izpolnjevanje atlasa pregovorov.

Raba frazemov in/ali pregovorov v kratkem besedilu (npr. pisanje horoskopa, šale) ...