NAZAJ
Tvorba svojilnih pridevnikov

 

Svojilne pridevnike tvorimo s priponskimi obrazili:

  • -ov oziroma -ev (za glasovi c, č, ž, š, j) za moški in srednji spol

Primer 1

Kakšne posledice ima pomanjkanje gibanja na otrokov razvoj?

Mihov predlog jih je navdušil.

 

Primer 2

Učenec lažje ocenjuje sošolčev izdelek kakor svojega.

V družini se je s sadjarstvom že prej ukvarjal Mitjev oče.

 

  • -in za ženski spol

Primer 3

Učiteljica je pohvalila učenkin način razmišljanja.

Mark, zakaj ste se odločili, da sprejmete Sanjin izziv?

 

Posebnosti:

 

Ženska lastna imena z dvema samoglasnikoma na koncu (Pia, Mia, Tea ...) pri tvorbi svojilnih pridevnikov lahko dobijo j: Pijin, Mijin, Tejin. Uporabljajo pa se tudi oblike brez j: Piin, Miin, Tein.

 

Ženska lastna imena, ki se ne končujejo na -a (Ines, Karmen ...), prav tako dobijo obrazilo -in (Inesin, Karmenin ...).

 

Če se žensko ime končuje na -i (Neli), ne dodamo še enega i (Nelin).

 

Kadar tvorimo svojilni pridevnik iz lastnega imena na -a (Aljoša, Vanja, Saša ...), moramo biti pozorni na spol. Iz moških lastnih imen na -a svojilni pridevnik tvorimo z -ov ali -ev (Aljošev, Vanjev, Sašev ...), iz ženskih lastnih imen pa z -in (Aljošin, Vanjin, Sašin ...).