NAZAJ
Pomenske dileme pri glagolu

Glagoli z različnim pomenom so si včasih zelo podobni. Razlikujejo se lahko samo v eni črki, na primer udretivdreti, osvojitiusvojiti, upravičitiopravičiti, a je njihov pomen povsem drugačen.

 

Pomenske razlike pri nekaterih glagolih:

  • udreti se: zaradi pritiska, dotrajanosti ali poškodbe se nekaj pomakne navzdol; sopomenke: sesesti se, ugrezniti se, podati se

Primer 1

Tla so se ji udrla pod nogami.

 

  • vdreti: na silo (s silo ali bojem) vstopiti kam, tudi ropati; sopomenke: vpasti, na silo pretrgati, na silo prekíniti, na silo vstopiti

Primer 2

Hekerji so mi vdrli v osebni profil na družabnem omrežju.

 

  • usvojiti: naučiti se, priučiti se, sprejeti za svoje, začeti uporabljati; sopomenke: sprejeti, prevzeti, zapomniti si, naučiti se

Primer 3

Vsa pravila velike začetnice je hitro usvojila.

 

  • osvojiti: pridobiti si ljubezen; pridobiti ozemlje pod svojo oblast; prvi priti na neko ozemlje; sopomenke: očarati, priljubiti se, zapeljati; okupirati, prisvojiti; zasesti

Primer 4

Osvojil jo je z lepimi besedami.

Novega ozemlja ni uspel osvojiti. 

Alpinisti so osvojili nov vrh.

 

  • upravičiti: imeti, podati razloge za kaj, dokazati pravico do česa; sopomenki: utemeljiti, navesti

Primer 5

Z računi so upravičili porabo denarja.

 

  • opravičiti: razumljivo, možno navesti vzroke za neizpolnitev česa, za slabo vedenje ...; sopomenki: odpustiti, oprostiti

Primer 6

Nikakor niso mogli opravičiti izostanka od pouka.

 

Na videz podobna, a po pomenu različna sta tudi glagola:

  • strmeti: nepremično gledati

Primer 7

Regina je pripovedovala materi o sanjah in preplašeno strmela vanjo.

  • stremeti: prizadevati si kaj doseči ali uresničiti

Primer 8

Povedal je, da najraje nastopa na odrskih deskah pred občinstvom, ki ga vedno znova spodbuja, da stremi k popolnosti.

 

 

Besede, ki so si glasovno blizu in jih zaradi tega pogosto zamenjujemo, imenujemo blizuzvočnice. Pomen glagolov lahko preveriš na portalih Franček in Fran.

 

Pomenske dileme se pojavljajo tudi pri glagolih morati in moči ter znati in vedeti.